8 สิงหาคม 2554

รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี


นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 28 เดินทางมาถึงพรรคเพื่อไทย ซึ่งอัญเชิญไปที่ชั้น 7 ซึ่งมีการจัดเตรียมสถานที่ในการรับสนองพระบรมราชโองการฯ 
จากนั้น เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ 28 ความว่า 

"พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี พระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดช (ปร.) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า 

โดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแล้ว คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จึงทรงพระราชดำริว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป" 

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2554 เป็นปีที่ 66 ในรัชกาลปัจจุบัน 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้ว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คนที่ 28 เปิดใจว่ารู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิง โดยจะมุ่งมั่นทำงานเต็มที่ และขออุทิศตนทำงานเพื่อตอบแทนทดแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยเฉพาะในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา เดือนธันวาคม และ 12 สิงหาคม โดยขอให้ทุกคนร่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี นอกจากนี้ยืนยันว่า จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่โดยจะไม่เลือกปฏิบัติ และจะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น